Dokumenty

 

DEKLARACJA WYBORU LEKARZA/PIELĘGNIARKI POZ

Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowa rodzinna i położna).

Deklarację można wypełnić na miejscu w przychodni albo poprzez IKP (Internetowo Konto Pacjenta).

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-RECEPTY

W celu zamówienia należy:

 • zadzwonić do przychodni, najlepiej po godzinie 12.00, i podać nazwy leków, ich dawki oraz ilość opakowań lub,
 • zostawić w rejestracji kartkę z nazwami, dawkami leków oraz ilością opakowań lub,
 • zamówić stale przepisywane leki  na stronie internetowej po kliknięciu ikony "Zamów receptę". W tym celu należy najpierw otrzymać login i hasło w rejestracji.
 • jeżeli pacjent posiada IKP lub podał w rejestracji swój numer telefonu komórkowego, otrzyma kody e-recepty sms i/lub e-mailem
 • jeżeli pacjent nie posiada IKP, nie ma telefonu komórkowego  powinien zadzwonić do przychodni po kod, najlepiej po godzinie 14.00 w dniu następnym
 • prosimy o wcześniejsze zamawianie e-recept, tak aby nie opuszczać dawek leków
 • e-recepty PILNE realizowane są niezwłocznie.
 • aby zrealizować e-receptę w aptece należy podać kod i numer PESEL

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-SKIEROWANIA

 • E-skierowanie wystawiane jest pacjentowi lub rodzinie pacjenta po wizycie osobistej, po teleporadzie lub na podstawie dokumentacji medycznej.
 • E-skierowanie można otrzymać w postaci wydruku informacyjnego. Zgodnie z przepisami wymagany jest na nim podpis lekarza, żeby zrealizować je w każdej placówce w Polsce. Działa jak tradycyjne skierowanie papierowe.
 • Za pomocą kodu pacjent może zarejestrować się na świadczenie.
 • Pacjenci posiadający IKP oraz Ci którzy podali swój numer telefonu komórkowego, otrzymają numer e-skierowania sms i/lub e-mailem.

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

W celu zamówienia należy:

 • zadzwonić do przychodni, najlepiej po godzinie 12.00, i podać rodzaj wyrobu medycznego, jego ilość oraz okres na jaki ma być wystawiony
 • można również zostawić w rejestracji kartkę z nazwą wyrobu medycznego, jego ilością i okres na jaki ma być wystawiony
 • pacjent powinien zadzwonić do przychodni po kod, najlepiej po godzinie 14.00 w dniu następnym
 • prosimy o wcześniejsze zamawianie e-zleceń na wyroby medyczne, w celu uniknięcia zbyt długiego na nie oczekiwania

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI ZLECENIA BADAŃ DODATKOWYCH (LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH)

 • Zlecenie badań dodatkowych wystawiane jest pacjentowi lub rodzinie pacjenta po wizycie osobistej, po teleporadzie lub na podstawie dokumentacji medycznej.
 • Zlecenie wystawiane jest w systemie elektronicznym i tradycyjnie na papierowym formularzu. Po skierowane papierowe  na USG i rtg, po jego wystawieniu przez lekarza, pacjent zgłasza się do rejestracji.
 • Po otrzymaniu zlecenia na badania laboratoryjne należy umówić w rejestracji termin pobrania krwi (data, godzina)
 • Pacjent może bezpośrednio uzgodnić datę i godzinę telefonicznie z pracownikiem rejestracji lub pielęgniarką.

PROCEDURA (WYCIĄG) – ZAPEWNIENIA PRZYJAZNEJ OBSŁUGI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

Pełen tekst procedury jest dostępny w przychodni w rejestracji.

STANDARD DOSTĘPNOŚCI POZ – WO 2.1

Data wprowadzenia:  01.09.2022

1. Cel

Celem procedury jest przedstawienie sposobu zapewnienia przyjaznej obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie placówki POZ, prowadzonej przez „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i wspólnicy z siedzibą w Otyniu.

    Przyjazna obsługa realizowana będzie poprzez wprowadzenie rozwiązań poprawiających dostępność w obszarach:

 •  architektonicznym,
 •  cyfrowym,
 •  informacyjno – komunikacyjnym,
 • organizacyjnym.

2. Definicje

Osoba ze szczególnymi potrzebami - osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami (źródło definicji: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza „trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”.

Europejska klasyfikacja rodzajów niepełnosprawności

 • 01-U – upośledzenie umysłowe
 • 02-P – choroby psychiczne
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • 04-O – choroby narządu wzroku
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu
 • 06-E – epilepsja
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
 • 08-T – choroby układu pokarmowego
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego
 • 10-N – choroby neurologiczne
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

3. Zakres stosowania

     Procedura obowiązuje w placówce POZ, prowadzonej przez „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i wspólnicy z siedzibą w Otyniu.

4. Odpowiedzialność

 - Za znajomość procedury i jej przestrzeganie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy,
w szczególności pracownicy rejestracji oraz asystenci, którzy jednocześnie są zobowiązani do stałej współpracy z Kierownikiem Przychodni.

 - Za dokonywanie przeglądu i aktualizowanie treści procedury odpowiedzialny jest Kierownik Przychodni.

 - Za wdrażanie określonych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększanie dostępności placówki odpowiada Kierownik Przychodni.

 - Niezależnie od zapisów procedury, za równe i życzliwe traktowanie wszystkich osób zgłaszających się do placówki odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

 - Niezależnie od zapisów procedury, za okazywanie wszelkiej możliwej pomocy każdej osobie zgłaszającej się do placówki odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

5. Częstotliwość przeglądu i aktualizacji treści procedury

Kierownik Przychodni dokonuje przeglądu i aktualizacji treści procedury
w następujących przypadkach:

 • w związku ze zmianą istotnych przepisów prawnych (stosownie do potrzeb),
 • w związku ze zmianą formy lub trybu udzielania świadczeń (stosownie do potrzeb),
 • w związku z wprowadzeniem określonych rozwiązań,
 • okresowo, nie rzadziej niż raz w roku.

6. Dokumenty związane

     Podstawowe regulacje prawne istotne z punktu widzenia dostępności placówek medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 r. nr 78 poz. 483),
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012 poz. 1169),
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776),
 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 1997 nr 50 poz. 475),
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696),
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019poz. 848),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190).

7. Opis procedury

I. Opis dostępnych rozwiązań poprawiających dostępność architektoniczną

 Placówka POZ wdrożyła rozwiązania poprawiające dostępność architektoniczną poprzez:

- przebudowa głównego wejścia do placówki przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami polegająca na zastosowaniu:

 • Szerokich drzwi otwieranych automatycznie;
 • Schodów bez stopni, krawężników i progów od przystanku, parkingu i chodnika przez rejestrację aż do gabinetów zabiegowych i lekarskich;
 • tablicy informacyjnej ustawionej w stałym, dobrze zauważalnym miejscu z informacją wizualną;
 • zrozumiale, prosto i zauważalnie wytyczonej trasy dojścia.

- wyposażenie strefy rejestracji:

 • wyposażenie rejestracji w pętle indukcyjne;
 • wyposażenie rejestracji w komputer przeznaczony wyłącznie dla pacjentów
  z dostępem do internetu, pozwalający na załatwienie istotnych spraw;
 • wyposażenie rejestracji w sprzęt pozwalający osobą niedowidzącym na odczyt dokumentów;
 • wyposażenie rejestracji w sprzęt pozwalający niedosłyszącym na komfortową komunikacje z personelem;
 • instrukcje, informacje i oznaczenia dostępne także w formie graficznej
  i symbolicznej;
 • personel doświadczony w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami (dalej jako: OzSP);
 • zapoznanie pacjenta ze sposobami przemieszczania się wewnątrz budynku i na zewnątrz;
 • powiadomienie pacjenta o dostępnych sposobach przywołania pomocy.

- wyposażenie strefy gabinetów lekarskich:

 • w szerokie łatwo otwierające się drzwi;
 • z odpowiednio dużą ilością miejsca przed i wewnątrz, umożliwiającą swobodne i bezpieczne manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich;
 • wyposażenie gabinetów w pętle indukcyjne;
 • wyposażone w urządzenia dostosowane do obsługi OzSP; ze zrozumiałą i dobrze zauważalną informacją (wizualną, dotykową i dźwiękową).

- wyposażenie przychodni w windę:

 • umożliwiające przemieszczanie się wszystkim do wszystkich możliwych poziomów (pięter, półpięter itp.);
 • z odpowiednimi wymiarami przed i wewnątrz;
 • z intuicyjnym, zamontowanym na odpowiedniej wysokości i odpowiednio oznaczonym panelem wewnątrz windy, jak i panelem do jej przywoływania przed wejściem do windy;
 • z dobrym oświetleniem;
 • z prostym, krótkim oraz szerokim dojściem bez progów i schodów;

- przebudowa toalety

 • wyposażenie toalety i przystosowanie do potrzeb z niepełnosprawnością ruchową, zachowując standardy;
 • wyposażenie toalety w przewijak dla dziecka;

     Przychodnia ma wyznaczone miejsce, które jest zadaszone przed wejściem do budynku dla wózków dziecięcych.

Po za w/w zmianami Przychodnia została wyposażona w sprzęt medyczny dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (tj. aparaty EKG umożliwiające wykonanie badania w domu pacjenta, mobilny aparat USG, sprzęt do wygodnego i samodzielnego pomiaru ciśnienia, dermatoskop, Holter ciśnieniowy i EKG, stadiometr do mobilnego pomiaru wzrostu, podnośnik pacjenta, przenośny monitor ).

II. Opis dostępnych rozwiązań poprawiających dostępność cyfrową

 Placówka POZ wdrożyła rozwiązania poprawiające dostępność cyfrową poprzez:

- możliwość skontaktowania się z placówką za pośrednictwem wiadomości e-mail,

- dostosowanie wyglądu i zawartości strony internetowej zgodnie ze standardami WCAG 2.1;

- placówka medyczna oferuje pacjentom ze szczególnymi potrzebami świadczenia telemedyczne (teleporada, możliwość zamawiania recept przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej;

- zapewnienie możliwości rejestracji pacjenta różnymi kanałami komunikacyjnymi (osobiście, telefonicznie, elektronicznie).

III. Opis dostępnych rozwiązań poprawiających dostępność informacyjno – komunikacyjną

 Placówka POZ wdrożyła rozwiązania poprawiające dostępność informacyjno – komunikacyjną poprzez:

 • personel placówki został przeszkolony z podstaw polskiego języka migowego;
 • wyznaczenie osób pierwszego kontaktu, odpowiedzialnych za obsługę informacyjną oraz wsparcie komunikacyjne w strefie rejestracji (personel placówki został przeszkolony w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi);
 • wyposażenie punktów rejestracji w infografiki dotyczące sposobu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,  komputer z programem powiększającym tekst i  udźwiękowiającym, lupę elektroniczną oraz pętle indukcyjne;
 • wyposażenie personelu medycznego w oznaczenia identyfikujące wykonywany zawód.

    Personel placówki, w szczególności rejestratorki/rzy, zostali przeszkoleni z zakresu umiejętności właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami:

IV. Opis dostępnych rozwiązań poprawiających dostępność organizacyjną

Placówka POZ wdrożyła rozwiązania poprawiające dostępność organizacyjną poprzez:

 • możliwość obsłużenia pacjenta ze szczególnymi potrzebami poza kolejnością,
 • umożliwienie zgłoszenia się do placówki z własnym asystentem będącym osobą, która ukończyła 16 lat (warunek konieczny),
 • umożliwienie wielu form skontaktowania się z placówką (poprzez wizytę osobistą, kontakt telefoniczny, kontakt elektroniczny, pocztę tradycyjną lub w określonych przypadkach– za pośrednictwem osoby trzeciej),
 • zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy Asystenta Osoby ze Szczególnymi Potrzebami.
 • zapewnienie możliwości skorzystania ze sprzętu pomocniczego: komputera z programem powiększającym i udźwiękowiającym tekst, lupy elektronicznej, pętli indukcyjnej

Przychodnia ma wyznaczone osoby z personelu które pełnią role Asystenta Osoby ze Szczególnymi Potrzebami. Nadrzędnym zadaniem Asystenta jest udzielanie niezbędnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

V. Etapy obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami

Etapy obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami

 • Osobami „pierwszego kontaktu” są pracownicy rejestracji, przeszkoleni w zakresie efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 • Osoby te, po zapoznaniu się ze sprawą, przekazują ją właściwemu merytorycznie pracownikowi w celu najszybszego załatwienia sprawy.
 • Pracownicy posiadający kompetencje do załatwienia sprawy pacjenta obsługują go przy wyodrębnionym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe – w zajmowanym przez siebie pomieszczeniu.
 • Po zakończeniu obsługi, powołany Asystent pomaga osobie ze szczególnymi potrzebami, jeżeli ta osoba wyrazi takie życzenie i sytuacja tego wymaga.

  VI. Środki przysługujące pacjentom ze szczególnymi potrzebami

 • Z pomocy osoby towarzyszącej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 • Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności, jeżeli przyjęte rozwiązania nie spełniają potrzeb takiej osoby lub nie są one dostępne.
 • Wniosek o zapewnienie dostępności składany jest do placówki POZ, której dotyczy.
 • Wzór wniosku o zapewnienie dostępności stanowi załącznik nr 1 do procedury.
 • * właściwe podkreślić

       Wniosek przedstawiony w załączniku posiada również  informację o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów oraz klauzulę.

  Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o zapewnienie dostępności

                                                       ……………, dnia ................................ miejscowość data

  ........................................................................

  imię i nazwisko Wnioskodawcy/Przedstawiciela Ustawowego

   ....................................................................…

   adres do korespondencji

   .......................................................................

  telefon kontaktowy/adres e-mail

                                                        „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i wspólnicy

                                                        Ul. Nowa 5/1

                                                        67-106 Otyń

   WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), jako*:

   • osoba ze szczególnymi potrzebami1 ,

  • przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami (proszę podać imię i nazwisko osoby ze szczególnymi potrzebami) …………………………………………………………………………………………………

  wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie*:

   • dostępności architektonicznej,

   • dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

   1 Osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. * właściwe podkreślić

  Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej zapewnienie dostępności w budynku „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i wspólnicy
   z siedzibą w Otyniu w obszarze architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym (proszę wskazać i opisać barierę wraz z podaniem jej lokalizacji):

   ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ .....................................................................................………………………………………………………………………

   

  Wskazanie interesu faktycznego (w tym krótki opis rodzaju sprawy, którą Wnioskodawca pragnie załatwić w „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i wspólnicy
   z siedzibą w Otyniu):

   ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................................

  Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy:

  ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ........................................................................................ .........................................................................................................

  Wskazanie preferowanego sposobu odpowiedzi na wniosek*:

  1. Kontakt telefoniczny

  2. Korespondencja pocztowa

  3. Korespondencja elektroniczna (e-mail)

  4. Odbiór osobisty

                                                                                   ..............................................

                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)