Godziny przyjęć

Przychodnia jest czynna w ramach kontraktu z NFZ od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00

W czasie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wszyscy pacjenci zgłaszający się do praktyki mają obowiązek noszenia maseczek na ustach i nosie, chorzy z jakąkolwiek infekcją powinni zakładać maski co najmniej FFP2.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.01.2022 roku (Dz. U. poz 151) Pacjenci z rozpoznaniem COVID 19 mogą zgłaszać się na wizyty do przychodni celem zbadania codziennie tylko w godzinach 17.00-18.00

W  czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 DZU z dnia 14.08.2020 roku poz. 1395 oraz wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej w przychodni świadczenia medyczne udzielane są w formie wizyty bezpośredniej  lub teleporady (lub  inną drogą łączności/teleinformatyczną)

– teleporada to często pierwszy kontakt chorego z personelem medycznym w przypadku problemu zdrowotnego lub innej sprawy dotyczącej pacjenta.

Bezpośrednia wizyta pacjenta w przychodni ma miejsce:

 • w stanach nagłych wymagających szybkiej pomocy personelu medycznego  
 • w sytuacji, gdy pacjent wyrazi wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym
 • w przypadkach gdy lekarz uzna wizytę za konieczą
 • w sytuacji problemów technicznych: brak możliwości skontaktowania się z personelem przychodni
  np. z powodu awarii prądu, internetu, telefonu, stale zajęta linia telefoniczna.

Teleporady są udzielane:

 • drogą telefoniczną; w praktyce funkcjonują dwie linie telefoniczne służące do obsługi telefonicznej pacjentów o numerach:  68 3550291 (linia do teleporad) i 68 3550693 oraz dwa telefony komórkowe, przeznaczone specjalnie do odzwaniania przez lekarzy.
 • w uzasadnionych przypadkach drogą mailową na adres: przychodnia@praktykavita.pl
 • dostępna jest możliwość przeprowadzania videoporady w programie drERYK.
 • termin teleporady jest ustalany przez rejestrację w porozumieniu  z pacjentem lub jego rodziną.

Nawiązanie kontaktu miedzy lekarzem a pacjentem w terminie udzielenia teleporady następuje

 1. po telefonie lekarza do pacjenta lub rzadziej telefonie pacjenta do przychodni w wyznaczonym dniu i godzinie (personel rejestracji informuje pacjenta o przyczynie przesunięcia w czasie teleporady).
 • W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.
 • Obowiązuje zasada punktualności, dopuszczalne jest opóźnienie w udzieleniu teleporady z obiektywnych przyczyn do 60 minut.

Przed udzieleniem teleporady personel medyczny potwierdza tożsamość pacjenta:

 • na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru (numer PESEL lub data urodzenia)
 • po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady
 • przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta

W przypadku przełączenia przez rejestrację rozmowy z pacjentem do gabinetu na poradę, tożsamość pacjenta potwierdza pracownik rejestracji.
 

Przygotowanie pacjenta do teleporady:

 • prosimy o sprawdzenie sprawności telefonu (zasięg, naładowanie telefonu)
 • prosimy o przebywanie w cichym otoczeniu w trakcie teleporady
 • prosimy o przygotowanie długopisu i kartki do notowania zaleceń oraz kodów do recept/skierowań
 • prosimy o przygotowanie nazw  i dawek zażywanych leków
 • przed teleporadą prosimy o dostarczenie do rejestracji niezbędnej dokumentacji medycznej (karty konsultacji, wypisy ze szpitala, wyniki badań)

Zachęcamy pacjentów do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta

Rejestracja


 • na miejscu w przychodni od poniedziałku do piątku od godziny 8:00

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku od godziny 8:00

 • przez stronę internetową online (po uzyskaniu dostępu w rejestracji) - wyznaczone godziny

 

Gabinet zabiegowy


 • czynny od godziny 8:00 do godziny 18:00

 • pobieranie badań odbywa się standardowo codziennie z wyjątkiem czwartku w godzinach: 8:00-9:00. W pilnych przypadkach rówież w czwartki.

 • szczepienia osób dorosłych są codziennie w godzinach 9:30-9:00 i 16:00-16:30

 

Gabinety lekarskie


 • czynne od godziny 8:30 do godziny 12:30

 • oraz od godziny 15:00 do godziny 18:00

 

Wizyty domowe


 • przyjmowane są telefonicznie oraz na podstawie zgłoszenia w przychodni

 • w godzinach 8:30-12:00

 • wizyty są realizowane przez lekarzy od godzinny 13:30 lub po uzgodnieniu z pacjentem

 

Szczepienia dzieci


 • wtorki, czwartki w godzinach 8:30-12:30

 • oraz czwartek 15:00-15:30


Szczepienia przeciw COVID

 • środy, piątki w godzinach 8.30-15.00 (boczne wejście do przychodni) oraz w wyznaczone dodatkowo dni

Świadczenia w ramach opieki koordynowanej

 • po indywidualnym umówieniu w rejestracji

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA

Po godzinie 18:00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w związku z wypadkiem, urazem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, opiekę nad pacjentami sprawuje ambulatorium Szpitala w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7,  tel. 68/388 21 00, Pogotowie Ratunkowe tel. 999