Projekty unijne

W "VITA" Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i wspólnicy są realizowane następujące programy
i projekty unijne:

1. Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim.

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6, Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 - Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Kryteria kwalifikacji do projektu:

Do projktu kwalifikują się osóby w wieku 55 - 64 lata, będących w grupie podwyższonego ryzyka, zgodnie z rekomendacjami Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, a także na rzecz osób w wieku 25 - 65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzącym z rodziny HNPCC lub FAP. Świadczeniami objęte są wyłącznie osoby pracujące, uczące się lub mieszkające na obszarach tzw. „białych plam w zakresie profilaktyki raka jelita grubego”, tj. w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, żagańskim oraz żarskim.

2. Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi.

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6, Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 - Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Kryteria kwalifikacji do projektu:

Zgodnie z Programem Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy program obejmuje kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat. Natomiast zgodnie z Programem Profilaktyki Raka Piersi - grupą docelową są kobiety 50-69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub w badaniu rok wcześniej otrzymały pisemne wskazanie, do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach i nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.

3. ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry,

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kryteria kwalifikacji do projektu:

Do projektu mogą przystąpić osoby aktywne zawodowo tj. w wieku 15-64 lata, lub starsze pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo
                                  

GRANT

loga fundusze europejskie

VITA Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 520 672,28 PLN na poprawę dostępności placówki medycznej dla osób niepełnosprawnych oraz innych o szczególnych potrzebach oraz zwiększenia jakości realizowanych przez nią świadczeń.

Projekt przyczyni się do wzrostu efektywności funkcjonowania placówki poprzez m.in.:

  • zakup nowych urządzeń i sprzętów medycznych;
  • zniwelowanie barier architektonicznych poprzez zamontowanie pionowej platformy oraz wykonanie prac remontowych polegających na przebudowie wejścia i schodów wejściowych wraz z dojściem do schodów i planowanej platformy, zamontowanie automatycznych drzwi wejściowych;
  • możliwość skorzystania przez pacjentów z telemedycyny,  nowej strony internetowej,  pętli indukcyjnych, programu udźwiękawiającego i powiększającego, itp.;
  • możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby o indywidualnych potrzebach.

Dodatkowo personel placówki nabędzie odpowiednich umiejętności z zakresu obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami, podstaw języka migowego oraz nabędzie kompetencji wspierających budowanie i motywowanie zespołu dedykowanego do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto przeprowadzony zostanie audyt dostępności oraz sporządzona zostanie odpowiednia procedura w zakresie przyjaznej obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl .

Placówka wykonana ze swoich środków adaptację toalety do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Postępowania przetargowe na zakup usług, dostaw i robót budowlanych:

1. Dostawa mobilnego cyfrowego aparatu USG (oznaczenie sprawy: PV.01.11.2021.DUSG) - otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 roku o godz. 15:00.

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

składanie ofert do 24.11.2021 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert 24.11.2021 r. o godz. 15:00.

2. Dostawa, montaż i rozruch platformy pionowej wraz z wykonaniem dokumentacji (oznaczenie sprawy: PV.02.11.2021.DPP)

3. Przebudowa i rozbudowa przychodni VITA Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy o klatkę schodową i dźwig dla osób niepełnosprawnych (oznaczenie sprawy: PV.03.02.2022.RB)

Pozwolenie - decyzja nr 37/2022 [pdf] (535.76 KB)